Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Fun4Dog dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van inschrijfformulier gaat u akkoord met vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de eigenaar van de hond en Fun4Dog, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de eigenaar als Fun4Dog.

Fun4Dog behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. De eigenaar kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de eigenaar, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Rechten en plichten eigenaar hond(en)

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
 • De eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen kennelhoest en de jaarlijkse cocktailenting. De eigenaar dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze entingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te worden gehaald.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
 • De hond dient sociaal te zijn in de omgang met andere honden en mensen.
 • Loopse teven kunnen tijdelijk niet met de groepswandeling mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
 • De eigenaar van de hond accepteert, dat de hond bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 • De eigenaar van de hond zorgt, dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.
 • De eigenaar van de hond machtigt Fun4Dog, om op kosten van de eigenaar van de hond, medische zorg te verschaffen, indien Fun4Dog dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal in overleg met de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond worden gezocht.
 • De eigenaar van de hond(en) dient telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Inschrijving vindt alleen telefonisch of per mail plaats.
 • Inschrijving dient 24 uur voor de gewenste wandeling plaats te vinden.
 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden.
 • Het door de eigenaar te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant te zijn voldaan.
 • Losse en individuele wandelingen dienen voor aanvang van de wandeling contant betaald te worden.
 • Een strippenkaart dient voor aanvang van de eerste wandeling contant voldaan te worden.
 • Een strippenkaart is drie maanden geldig na datum van eerste wandeling. Eventueel resterende strippen vervallen na drie maanden.
 • Restitutie van de strippenkaart bij tussentijdse beĆ«indiging is niet mogelijk.
 • Eigenaar ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van Fun4Dog.
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10 % van het totale bedrag. Na 60 dagen volgt een verhoging van 30 % van het totale bedrag.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Fun4Dog de overeenkomst ontbinden.

Rechten en plichten Fun4Dog

 • Fun4Dog zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 • De hond wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Fun4Dog.
 • Eigenaar wordt (indien nodig) door Fun4Dog op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van Fun4Dog valt.
 • Fun4Dog heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van extreem slechte weersomstandigheden.
 • Fun4Dog laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.
 • Fun4Dog is niet aan te merken als bezitter van de hond.
 • Fun4Dog heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
 • De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door Fun4Dog met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond, zie ook sleutelcontract.
 • Fun4Dog is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • Fun4Dog is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond. Fun4Dog zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.
 • Fun4Dog is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk na contact met de eigenaar) de dierenarts van Fun4Dog ingeschakeld.
 • Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Fun4Dog behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
 • Fun4Dog behoudt zich het recht voor de hond (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond een besmettelijke ziekte heeft.
 • Fun4Dog behoudt zich het recht voor een hond te weigeren indien de hond gedrag ontwikkelt, die de hond ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband. In dit geval kan wellicht uitgeweken worden naar individueel uitlaten.
 • Fun4Dog behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen minimaal 4 weken van tevoren medegedeeld te worden.
 • Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht Fun4Dog niet bij machte is om de uitlaatdiensten te verlenen, wordt de eigenaar hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Fun4Dog.